Gratis levering av alle nye mopedbiler i hele Norge

Har du mistet førerkortet? Det er fortsatt flere alternativer tilgjengelig.

Mange opplever å miste førerkortet av forskjellige grunner, det kan være enten grunnet alder, manglende fornyelse, eller helsekrav som ikke er oppfylt. Det mange glemmer i saker som dette er at medisinske årsaker ofte er grunnet noe som har skjedd for lenge siden, og helsen kan være bra igjen.

I mange tilfeller blir moped bil sett på som ett tryggere alternativ, grunnet lavere hastighet og lavere vekt enn normale biler. Så muligheten for å skade seg selv eller andre er vesentlig redusert.

Det er derfor det ofte lønner seg å ta kontakt med din fastlege, for å sjekke om du har muligheten til å kjøre nettopp moped bil.

Hvis man mot formodning ikke får tilbake fører-retten på mopedbil, kan man også søke om førerkort med begrensning. Dette er ett førerbevis som er begrenset i forhold til din helsesituasjon. Under finner du litt lesestoff på hva som er gjeldende.

Hvordan går jeg frem for å få tilbake førerkortet / nedgradering til AM147 (Mopedbil førerbevis)?

  1. Ta kontakt med din fastlege.
  2. Få en konsultasjon av fastlegen.
  3. Forklar at du har behov for transport og at du ønsker å kjøre mopedbil.
  4. Legen sender en dispensasjon som muliggjør førerkort AM147 (hvis helsetilstanden tillater) til fylkesmannen.
  5. Bestill time hos din lokale kjøreskole for å få innvilget førerkort AM147. Du trenger ikke teoriprøve eller oppkjøring hvis du har tatt dette på klasse B tidligere.
  6. Ta kontakt med oss, vi finner en passende mopedbil for deg!

Juridisk informasjon rundt førerkort.

§ 4-3.Førerkort med begrensning
Føreretten kan begrenses etter andre og tredje ledd for personer som ikke oppfyller helsekravene. En dispensasjon fra helsekravene etter vedlegg 1 § 6 gir ingen automatisk rett til å få utstedt førerkort. Førerkortet gis påtegning om begrensing jf. vedlegg 4 (førerkortkoder), men helsemessige forhold påføres ikke. Føreretten kan etter legens vurdering tidsbegrenses for personer som oppfyller helsekravene på attesttidspunktet for å sikre forsvarlig medisinsk oppfølging.
Føreretten kan når særlige helsemessige forhold hos søkeren gjør det nødvendig, begrenses til å gjelde:

1. kjøring med motorvogn av bestemt gruppe eller type, eventuelt med nærmere angitt utstyr
2. bestemt(e) kjennemerke(r)
3. kortere gyldighetstid enn det normale eller
4. en kombinasjon av disse.

Førerett med geografisk begrensning kan gis av Vegdirektoratet.
Når praktisk prøve er avlagt med kjøretøy med automatgir, er føreretten begrenset til slike kjøretøy, jf. trafikkopplæringsforskriften § 29-8 med unntak som nevnt i § 29-8 andre ledd.

Ut ifra bestemmelsens ordlyd, må det foreligge en uttalelse fra lege. Det er Fylkesmannen på søkerens hjemsted som i særlige tilfelle kan dispensere fra bestemmelsene, jf. § 6 i vedlegg 1 til førerkortforskriften. Dette innebærer slik jeg leser det, at det skal litt til for at slik dispensasjon gis. Helsedirektoratet har videre gitt retningslinjer for fylkesmennene for behandling av førerkortsaker, hvor det bl.a fremgår at «søkers behov for dispensasjon skal veies mot risikoen for trafikksikkerheten».

AM147, førerkort for mopedbil

Denne klassen gjelder føring av alle typer moped (fart høyst 45 km/t), dvs. både tohjuls, trehjuls og firehjuls moped. Du kan se i kjøretøyets vognkort om det er en moped. Klasse AM kan være begrenset til bare en av tre underkategorier (AM 145, AM 146 eller AM 147), se nedenfor.
Klassen het tidligere M og var en nasjonal klasse

Klasse AM er en internasjonal klasse. Skal du kjøre moped utenfor Norge og har klasse M på førerkortet, anbefaler vi at du skifter ut førerkortet og får påført klasse AM.

Hvis du har eller tar førerkort for motorsykkel eller bil, får du rett til å føre alle typer moped.
Minstealderen for moped er 16 år, men 18 år i klasse AM 147 når tre- eller firehjuls moped har egenvekt over 150 kg (minus batterienes vekt ved eldrift).

Klasse AM147 (tre- og firehjuls moped)

Denne klassen gjelder føring av tre- eller firehjuls moped, herunder såkalt mopedbil. Før man fyller 18 år, er føreretten begrenset til tre- og firehjuls moped med egenvekt ikke over 150 kg (minus batterienes vekt ved eldrift).

Minstealder

Minstealderen er 16 år når tre- og firehjuls moped har egenvekt ikke over 150 kg (minus batterienes vekt ved eldrift). Er disse mopeders egenvekt over 150 kg (minus batterienes vekt ved eldrift), er minstealderen 18 år. Samme aldersbegrensninger gjelder når du får klasse AM147 etter å ha tatt førerkort i klasse T.

Med mopedbil forstås fire-hjuls moped med karosseri, ratt, pedaler og betjeningsanordninger som i en personbil. Resultatet av alt dette utstyret blir at disse kjøretøyene alltid får en egenvekt over 150 kg slik at minstealderen er 18 år. Det finnes ingen unntak fra denne minstealderen på 18 år for mopedbil.

I perioden 11. august til 5. desember 2013 lå det dessverre feil informasjon på denne nettsiden om alderskravet for mopedbil.

Det sto da at førerrett i førerkortklasse A1 ga mulighet for å kjøre tre- og firehjuls moped med egenvekt (minus batterienes drift ved eldrift) over 150 kg.
Alderskravet for A1 er 16 år, og det kunne derfor oppfattes som om at 16-åringer kan kjøre tre- og firehjuls moped over 150 kg.

Alderskravet er, og har alltid vært, 18 år for disse kjøretøyene.

Forskriften har hele tiden ligget uforandret på Lovdata (lovdata.no). Vi beklager derfor at våre nettsider ikke har samsvart med forskriften.

Trafikalt grunnkurs

Før du kan ta kjøretimer eller øvelseskjøre, må du ta trafikalt grunnkurs. Når du har fullført trafikalt grunnkurs, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre.

Se ditt øvelseskjøringsbevis
Logg inn
Kurset er obligatorisk og varer 17 timer. Det vil gi deg en grunnleggende forståelse for hva det innebærer å være fører. Du må være minst 15 år for å ta kurset på en trafikkskole, men du kan også ta kurset i 10. trinn på ungdomsskolen.

Hva lærer du på trafikalt grunnkurs?

Trafikkopplæring
Trafikk og førerrollen
Mennesket i trafikken og samhandling
Trafikkopplæring, øvelseskjøring og kjøreerfaring
Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp
Tiltak ved trafikkulykke
Trafikant i mørket (mørkekjøring)

Bevis for øvelseskjøring

Når du har fullført trafikalt grunnkurs, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre. Du må ha med beviset og godkjent legitimasjon med bilde både når du tar kjøretimer på trafikkskolen og når du øvelseskjører privat.

Beviset finner du også på nett under Din side. Utskrift eller bilde av beviset fra nettsidene er ikke gyldig som bevis hvis du blir stoppet i kontroll når du øvelseskjører, du må logge inn og vise nettsiden. Du kan selvfølgelig også vise papirversjonen av beviset som du har fått av Statens vegvesen. Når du logger inn i Din side, ser du også hvor langt du er kommet i føreropplæringen din.

Når er beviset gyldig?
Når du har gjennomført trafikalt grunnkurs er det ingen tidsbegrensning på beviset så lenge reglene ikke endres. Tar du kurset i perioden 16. mars – 31. oktober uten å få gjennomført mørkekjøring, må du se på beviset ditt for å vite når på året, eller hvor lang tid framover, det er gyldig. På nettbeviset i Din side kan du enkelt se om mørkekjøring er gjennomført og om beviset er gyldig eller ikke.

Har du mistet beviset ditt?
Logg inn på vegvesen.no/dinside og finn beviset ditt der. Du kan også ta kontakt med en trafikkstasjon for å få tilsendt et nytt.

Har du førerkort fra før?

Da er det ikke nødvendig å ta trafikalt grunnkurs, så du kan gå videre til neste trinn.

Er du over 25 år?

Da er du fritatt for deler av trafikalt grunnkurs, og kan kjøre uten øvelseskjøringsbevis. Husk alltid å ha med deg legitimasjon. Førstehjelp og mørkekjøring er obligatorisk for alle. Mørkekjøring kan gjennomføres etter prøven dersom du tar prøven i tidsrommet 16. mars – 31. oktober.

Vi tar forebehold om eventuelle feil. Dette er ment som en veiledning, og du står selv ansvarlig for å sette deg inn gjeldene lovverk (www.lovdata.no).

Gratis levering av alle nye mopedbiler i hele Norge