Lover og regler for mopedbil førerkort og klasse AM 147

Når kan jeg kjøre mopedbil?

I okt 2019 ble forskriften for mopedbil førerkort endret, som gjør at 16-åringer nå kan kjøre mopedbil (AM147).

Hva er en mopedbil?

Mopedbil er registrert som en firehjuls moped.
Maks tomvekt er begrenset til 425 kg.
Maks lengde kan ikke overstige 3000mm.
Diesel eller elektriske motorer er begrenset til maks effekt 6 kw.
Antall seter er begrenset til maks 2.

Når kan jeg øvelseskjøre mopedbil?

Før du kan ta kjøretimer eller øvelseskjøre, må du ta trafikalt grunnkurs. Når du har fullført trafikalt grunnkurs, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre.

Trafikalt grunnkurs er obligatorisk og kvalifiserer for opplæring til alle sertifikater. Du må være minst 15 år for å ta kurset på en trafikkskole, men du kan også ta kurset i 10. trinn på ungdomsskolen.

I 2019 ble forskriften for mopedbil førerkort endret.

– Flere unge bør få mulighet til å kjøre mopedbil. En mopedbil kan være et svært godt alternativ til tohjulsmoped, og tilgang til mopedbiler gjør at 16-åringer kan opparbeide seg kompetanse som kommer godt med når de senere skal ta førerkort for vanlig bil.

Dette sier samferdselsminister Jon Georg Dale i forbindelse med at aldersgrensen nå senkes fra 18 til 16 år for mopedbil førerkort..

– Det er samtidig viktig at vi sikrer at de unge kan kjøre disse kjøretøyene på en trygg måte, og vi tilpasser derfor samtidig opplæringskravene til den nye aldersgruppen, sier Dale.

Beslutningen følger opp høring fra Vegdirektoratet fra desember 2018. Endringen vil bli iverksatt av Vegdirektoratet i august.

Hva er en mopedbil?

Mopedbil er registrert som en firehjuls moped.

Dette er de tekniske kravene siden 1. januar 2017:

 • Maks tomvekt er begrenset til 425 kg
 • Maks lengde kan ikke overstige 3000mm
 • Diesel eller elektriske motorer er begrenset til maks effekt 6 kw
 • Antall seter er begrenset til maks 2

Hvilket førerkort trenger du for å kjøre mopedbil?

Mopedbil lappen for privatpersoner

Når kan du øvelseskjøre?

Du må være 15 år for å øvelseskjøre med moped (AM146 og AM147).

Krav til førerkort for mopedbil (klasse AM147)

Før du kan ta kjøretimer eller øvelseskjøre, må du ta trafikalt grunnkurs. Når du har fullført trafikalt grunnkurs, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre.

Trafikalt grunnkurs er obligatorisk og kvalifiserer for opplæring til alle sertifikater. Du må være minst 15 år for å ta kurset på en trafikkskole, men du kan også ta kurset i 10. trinn på ungdomsskolen.

Opplæringen består av:

 1. Kurs i grunnleggende kjøretøybehandling (4 timer)
 2. Kurs i kjøring i trafikk(6 timer)
 3. Obligatorisk sikkerhetskurs (4 timer)
 4. Teoriprøve

Når du har fullført trafikalt grunnkurs, får du et bevis som gir deg rett til å øvelseskjøre. Du må ha med beviset og godkjent legitimasjon med bilde både når du tar kjøretimer på trafikkskolen og når du øvelseskjører privat.

Er du over 25 år, er du fritatt fra deler av trafikalt grunnkurs. Dette innebærer at du kan øvelseskjøre uten å ha kurset. Legitimasjon med bilde som forteller du er over 25 år må tas med under kjøring.

Har du førerkort fra før er det ikke nødvendig å ta trafikalt grunnkurs, så du kan gå videre til neste trinn.

mopedbil førerkort
Mopedbil kan kjøres fra 16 år med mopedbil førerkort
Kan du kjøre mopedbil med lettmotorsykkel eller A1 førerkort?

Ja. Førerkort for lett motorsykkel eller klasse A1 gir førerrett også for mopedbil fra fylte 18 år.

Mopedbil førerkort opplæring for kjøreskoler

§ 4-1.Adgang til å gi trafikkopplæring

Trafikkopplæring mot vederlag kan bare gis av:

 1. trafikkskole som er godkjent i samsvar med denne forskriften,
 2. det offentlige skoleverk og
 3. kursarrangør som er godkjent i samsvar med denne forskriften.

Det offentlige skoleverk kan gi opplæring i alle klasser. Obligatorisk opplæring kan bare gis i klassene C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, AM 146, S og T, samt trafikalt grunnkurs.Trafikkskoler kan tilby opplæring i alle klasser, herunder være kursarrangør.

Kursarrangører kan godkjennes for opplæring i trinnene 2 til 4 i klassene AM 146 og S, kurs i ulykkesberedskap, lastsikringskurs, og sikkerhetskurs på bane – klassene C, D og CE.

Obligatorisk opplæring kan bare gis av godkjente trafikkskoler, offentlig skoleverk og godkjente kursarrangører og kun i samsvar med andre til fjerde ledd.

§ 4-2.Generelle krav til lærevogn

Ved øvingskjøring må det benyttes kjøretøy som er godkjent som lærevogn, med mindre annet fremgår av denne forskriften. Lærevognen skal tilhøre den aktuelle førerkortklassen. Lærevognen skal godkjennes av regionvegkontoret før bruk. Godkjenningen føres i lærevognens vognkort som godkjent med eller uten tilleggsutstyr.

Under øvingskjøring på veg som er åpen for alminnelig ferdsel skal lærevognen være utstyrt med eget skilt bak med ordet «SKOLE». Skiltet skal ha sorte bokstaver på hvit bunn og være utformet etter norm for lite kjennemerke. Dette kravet gjelder ikke for motorsykler, jf. § 2-4 tredje ledd.

For å få godkjent kjøretøy som lærevogn klasse B må det dokumenteres at opplæringsinstitusjon som angitt i § 4-1 har disposisjonsrett over kjøretøyet, enten ved at opplæringsinstitusjonen står oppført i vognkortet som eier, eller ved at kopi av leie- eller leasingavtale fremlegges. Det skal fremgå av avtalen hvem som er dens parter og hvilke kjøretøy som omfattes, enten i form av registreringsnummer eller understellsnummer. Disposisjonsretten føres inn i lærevognens vognkort.

Er godkjent lærevogn klasse B ute av drift, for eksempel som følge av reparasjon eller vedlikehold, kan opplæringsinstitusjon som angitt i § 4-1 midlertidig sette inn et annet kjøretøy. Dette kjøretøyet må være godkjent med dobbelt pedalsett og også oppfylle de øvrige kravene i § 4-2 annet ledd og § 4-4. Dokumentasjon på at opplæringsinstitusjonen har disposisjonsrett over kjøretøyet slik som angitt i § 4-2 tredje ledd må da alltid medbringes, og opplæringsinstitusjonen må skriftlig melde fra til Regionvegkontoret før slik bruk.

Tilleggskrav til lærevogn – klasse AM 147

Lærevogn i klasse AM 147 skal være tre- eller firehjuls moped med egenvekt over 250 kg (uten batterier) og være registrert for to personer.

Lærevognen skal ha følgende tilleggsutstyr:

 1. speilutrustning som gir læreren tilstrekkelig utsyn bakover og
 2. ett ekstra innvendig speil som gir læreren tilstrekkelig kontroll med eleven.

Har du mistet førerkortet? Da er kanskje mopedbil førerkort et alternativ.

Mange opplever å miste førerkortet av forskjellige grunner, det kan være enten grunnet alder, manglende fornyelse, eller helsekrav som ikke er oppfylt. Det mange glemmer i saker som dette er at medisinske årsaker ofte er grunnet noe som har skjedd for lenge siden, og helsen kan være bra igjen.

I mange tilfeller blir moped bil sett på som ett tryggere alternativ, grunnet lavere hastighet og lavere vekt enn normale biler. Så muligheten for å skade seg selv eller andre er vesentlig redusert.

Det er derfor det ofte lønner seg å ta kontakt med din fastlege, for å sjekke om du har muligheten til å kjøre nettopp moped bil.

Hvis man mot formodning ikke får tilbake fører-retten på mopedbil, kan man også søke om førerkort med begrensning. Dette er ett førerbevis som er begrenset i forhold til din helsesituasjon. Under finner du litt lesestoff på hva som er gjeldende.

Hvordan går jeg frem for å få tilbake førerkortet / nedgradering til mopedbil førerkort ?

 1. Ta kontakt med din fastlege.
 2. Få en konsultasjon av fastlegen.
 3. Forklar at du har behov for transport og at du ønsker å kjøre mopedbil.
 4. Legen sender en dispensasjon som muliggjør førerkort AM147 (hvis helsetilstanden tillater) til fylkesmannen.
 5. Bestill time hos din lokale kjøreskole for å få innvilget førerkort AM147. Du trenger ikke teoriprøve eller oppkjøring hvis du har tatt dette på klasse B tidligere.
 6. Ta kontakt med oss, vi finner en passende mopedbil for deg!

Juridisk informasjon rundt førerkort.

§ 4-3.Førerkort med begrensning
Føreretten kan begrenses etter andre og tredje ledd for personer som ikke oppfyller helsekravene. En dispensasjon fra helsekravene etter vedlegg 1 § 6 gir ingen automatisk rett til å få utstedt førerkort. Førerkortet gis påtegning om begrensing jf. vedlegg 4 (førerkortkoder), men helsemessige forhold påføres ikke. Føreretten kan etter legens vurdering tidsbegrenses for personer som oppfyller helsekravene på attesttidspunktet for å sikre forsvarlig medisinsk oppfølging.
Føreretten kan når særlige helsemessige forhold hos søkeren gjør det nødvendig, begrenses til å gjelde:

1. kjøring med motorvogn av bestemt gruppe eller type, eventuelt med nærmere angitt utstyr
2. bestemt(e) kjennemerke(r)
3. kortere gyldighetstid enn det normale eller
4. en kombinasjon av disse.

Førerett med geografisk begrensning kan gis av Vegdirektoratet.
Når praktisk prøve er avlagt med kjøretøy med automatgir, er føreretten begrenset til slike kjøretøy, jf. trafikkopplæringsforskriften § 29-8 med unntak som nevnt i § 29-8 andre ledd.

Ut ifra bestemmelsens ordlyd, må det foreligge en uttalelse fra lege. Det er Fylkesmannen på søkerens hjemsted som i særlige tilfelle kan dispensere fra bestemmelsene, jf. § 6 i vedlegg 1 til førerkortforskriften. Dette innebærer slik jeg leser det, at det skal litt til for at slik dispensasjon gis. Helsedirektoratet har videre gitt retningslinjer for fylkesmennene for behandling av førerkortsaker, hvor det bl.a fremgår at «søkers behov for dispensasjon skal veies mot risikoen for trafikksikkerheten».

Førerkort for mopedbil klasse AM147

Denne klassen gjelder føring av alle typer moped (fart høyst 45 km/t), dvs. både tohjuls, trehjuls og firehjuls moped. Du kan se i kjøretøyets vognkort om det er en moped. Klasse AM kan være begrenset til bare en av tre underkategorier (AM 145, AM 146 eller AM 147), se nedenfor. Klassen het tidligere M og var en nasjonal klasse.

Klasse AM er en internasjonal klasse. Skal du kjøre moped utenfor Norge og har klasse M på førerkortet, anbefaler vi at du skifter ut førerkortet og får påført klasse AM.

Hvis du har eller tar førerkort for motorsykkel eller bil, får du rett til å føre alle typer moped inkludert mopedbil.
Minstealderen for moped er 16 år, og 18 år i klasse AM 147 når tre- eller firehjuls moped har egenvekt over 150 kg (minus batterienes vekt ved eldrift).

Klasse AM147 (tre- og firehjuls moped)

Denne klassen gjelder føring av tre- eller firehjuls moped, herunder såkalt mopedbil.

Minstealder

Minstealderen er 16 år for tre- og firehjuls moped, og mopedbiler. Er disse mopeders egenvekt over 150 kg (minus batterienes vekt ved eldrift), kreves det sertifikat AM 147, eller mopedbil førerkort.

Med mopedbil forstås fire-hjuls moped med karosseri, ratt, pedaler og betjeningsanordninger som i en personbil. Resultatet av alt dette utstyret blir at disse kjøretøyene alltid får en egenvekt over 150 kg og krever sertifikat for AM 147 (mopedbil sertifikat).

Det står at førerrett i førerkortklasse A1 gir mulighet for å kjøre tre- og firehjuls moped med egenvekt (minus batterienes drift ved eldrift) over 150 kg.

Intro til mopedbil førerkort og mopedbil opplæring

Videoen viser blant annet sikkerhetstiltak i en mopedbil for å sørge for en trygg kjøreopplevelse for de som har mopedbil lappen.